VU Šiaulių akademija

mokysiu.lt

Mokytojai čia rengiami jau 7 dešimtmečius! Akademinė bendruomenė yra sutelkusi ypač stiprius mokytojų rengimo išteklius. Universitetas garsėja kaip specialiųjų pedagogų ir logopedų rengimo centras, unikali šios srities bazė visoje Lietuvoje. „Norime padėti ypatingiems vaikams“, – sako specialiąją pedagogiką ir logopediją studijuojantys būsimi specialistai. Taikydami įgytas kompetencijas absolventai dirba ne tik įvairiose švietimo įstaigose, bet ir tęsia individualią specialiojo pedagogo-logopedo karjerą. Šiuolaikiškas požiūris į pedagogiką – kiekvieno ugdytinio unikalaus individualumo pripažinimas ir lygių galimybių kiekvienam užtikrinimas!

Kokius mokytojus rengia?

VU Šiaulių akademijos Edukologijos institutas kviečia rinktis šias ugdymo krypties bakalauro studijas:

Dalyko pedagogika

Dalyko pedagogikos studijų programa sukurta reaguojant į vis augantį profesionalių, kūrybiškų ir inovatyvių istorijos, anglų kalbos, lietuvių kalbos mokytojų poreikį Lietuvos švietimo įstaigose. Studentams sukurta profesinei karjerai projektuoti palanki mokymosi aplinka, kurioje sudaromos galimybės plėtoti kritinio ir kūrybinio mąstymo įgūdžius, tikslingai taikyti informacines ir komunikacines technologijas.

Absolventai, baigę Dalyko pedagogikos studijų programą, galės dirbti dviejų dalykų mokytojais (lietuvių k. ir anglų k.; lietuvių k. ir istorijos; istorijos ir anglų k.) bendrojo ugdymo mokyklose, savivaldybių švietimo centruose, moksleivių namuose, mokslo populiarinimo centruose, vaikų ir jaunimo organizacijose, universaliuose daugiafunkciuose centruose.

 

Kūno kultūros ir sporto pedagogika

Kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijų programos tikslas – rengti fizinio ir sportinio ugdymo specialistus, gebančius formuoti fizinio aktyvumo ir sveikatingumo įpročius visam gyvenimui bei šiuolaikiškai planuoti ir organizuoti fizinio ugdymo procesą. Siekiant studentams suteikti galimybę gilintis į pasirinktą sritį, programoje realizuojamos šios specializacijos: Vaikų sportinis ugdymas ir Suaugusiųjų laisvalaikio sportas. 

Absolventai, baigę Kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijas, galės dirbti bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo švietimo institucijose, sveikatos ir sporto klubuose, visuomeninėse ir nevyriausybinėse organizacijose, rekreacinio laisvalaikio sporto institucijose. Šias studijas baigęs asmuo įgis leidimą dirbti fizinio aktyvumo, sporto specialistu, instruktoriumi.

 

Muzikos pedagogika

Muzikos pedagogikos studijos skirtos aktyviems, muzikuojantiems, motyvuotiems ir kūrybingiems žmonėms. Programa rengia specialistus, gebančius veiksmingai organizuoti, koordinuoti ir tobulinti muzikinio ugdymo procesą įvairiuose švietimo sistemos sektoriuose, efektyviai realizuoti ugdytinių meninę raišką ir bendruosius kultūrinius poreikius. Siekiant studentams suteikti galimybę gilintis į pasirinktą sritį, programoje realizuojamos šios specializacijos: Renginių vadyba ir Garso režisavimas.

Absolventai, baigę Muzikos pedagogikos studijų programą, galės dirbti įvairaus profilio švietimo ir kultūros įstaigose, garso įrašų studijose, vadovauti neformalios muzikinės veiklos kolektyvams, inicijuoti ir vykdyti muzikinio ugdymo veiklas, režisuoti ir organizuoti renginius.

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas

Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos pradinio ir ikimokyklinio ugdymo specialistą, išmanantį vaiko ugdymo(si) procesą, gebantį kurti vaikui palankias edukacines aplinkas, kritiškai reflektuojantį pedagoginę patirtį ir kūrybiškai planuojantį bei organizuojantį profesinę veiklą.

Absolventai, baigę Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo programą, gali dirbti valstybiniame ir privačiame sektoriuje veikiančiose švietimo ir ugdymo paslaugas teikiančiose įstaigose Lietuvoje ar užsienyje – darželiuose, pradinėse mokyklose, progimnazijose.

Specialioji pedagogika ir logopedija

Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos pradinio ir ikimokyklinio ugdymo specialistą, išmanantį vaiko ugdymo(si) procesą, gebantį kurti vaikui palankias edukacines aplinkas, kritiškai reflektuojantį pedagoginę patirtį ir kūrybiškai planuojantį bei organizuojantį profesinę veiklą.

Absolventai, baigę Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo programą, gali dirbti valstybiniame ir privačiame sektoriuje veikiančiose švietimo ir ugdymo paslaugas teikiančiose įstaigose Lietuvoje ar užsienyje – darželiuose, pradinėse mokyklose, progimnazijose.

Daugiau informacijos:

https://www.sa.vu.lt/stojantiesiems/bakalauro-studijos/pradinio-ugdymo-pedagogika-ir-ikimokyklinis-ugdymas

Pedagoginės profesinės studijos

Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos pradinio ir ikimokyklinio ugdymo specialistą, išmanantį vaiko ugdymo(si) procesą, gebantį kurti vaikui palankias edukacines aplinkas, kritiškai reflektuojantį pedagoginę patirtį ir kūrybiškai planuojantį bei organizuojantį profesinę veiklą.

Absolventai, baigę Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo programą, gali dirbti valstybiniame ir privačiame sektoriuje veikiančiose švietimo ir ugdymo paslaugas teikiančiose įstaigose Lietuvoje ar užsienyje – darželiuose, pradinėse mokyklose, progimnazijose.

Daugiau informacijos:

https://www.sa.vu.lt/stojantiesiems/bakalauro-studijos/pradinio-ugdymo-pedagogika-ir-ikimokyklinis-ugdymas

Specialioji pedagogika ir logopedija

Specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijose pasirengiama ugdyti vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalių, sutrikimų ar sunkumų, teikti specialiojo pedagogo ir logopedo pagalbą, dirbti švietimo pagalbos specialistų komandose, konsultuoti mokinius, jų tėvus, mokytojus.

Baigus Specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijas įgyjama dviguba kvalifikacija – specialiojo pedagogo ir logopedo. Šios studijų programos absolventai gali dirbti ankstyvojo, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, specialiosiose mokyklose, specialiojo ugdymo centruose, nevyriausybinėse organizacijose. Baigus šias studijas atsiveria puikios galimybės plėtoti individualią veiklą teikiant privačias specialiojo pedagogo ir logopedo paslaugas.

Pedagoginės profesinės studijos

Profesinių pedagogikos studijų tikslas – parengti kvalifikuotą pedagogą, gebantį kompetentingai dirbti formalaus ir neformalaus ugdymo institucijose.

Sėkmingai baigusieji studijų programą absolventai turės teisę dirbti / ar sėkmingai tęsti darbą dalyko mokytoju formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose arba kitose švietimo bei švietimo paslaugas teikiančiose įstaigose, organizacijose, įmonėse, kuriose reikalingi pedagogo kvalifikaciją įgiję darbuotojai

Grįžti

Tapęs VU Šiaulių akademijos Edukologijos instituto studentu galėsi

  • naudotis modernia infrastruktūra: laboratorijomis, biblioteka, mokslo centrais;
  • dalyvauti Lietuvos ir užsienio dėstytojų ekspertų, žymiausių savo srities profesionalų, paskaitose;
  • rinktis iki 50 proc. studijų trukmės studijuoti užsienio universitetuose, tarp kurių net 25+ universitetai yra tarp geriausių pasaulyje TOP 500;
  • studijuodamas valstybės finansuojamoje vietoje gauti iki 300 EUR/ mėn. tikslinę stipendiją, taip pat galėsi pretenduoti į skatinamąsias ir vardines stipendijas;
  • atlikti praktiką valstybinėse ir privačiose ugdymo įstaigose Lietuvoje bei užsienyje, taip pat lituanistinėse mokyklose užsienyje;
  • rinktis asmeninius interesus atitinkančius bendrauniversitetinių studijų modulius;
  • derinti studijas ir darbą pagal profesiją. Aukštos kvalifikacijos pedagogų poreikis užtikrina greitą ir sėkmingą integraciją darbo rinkoje dar studijų metu;
  • būti didžiausios studentiškos bendruomenės Lietuvoje dalimi ir turėti galimybę įsitraukti į įvairias studentiškas organizacijas.